Πιστοποιήσεις

 

Πιστοποιήσεις

Η Intertranslations κατέχει μια σειρά από πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας από διεθνείς οργανισμούς που τη διαφοροποιούν όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

ISO 17100:2015 - Υπηρεσίες Μετάφρασης

Το πρότυπο ISO 17100:2015 προσδιορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν σε κάθε στοιχείο της μεταφραστικής διαδικασίας, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών.

Περιλαμβάνει διατάξεις για τους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών (TSP) σε ότι αφορά στη διαχείριση βασικών διεργασιών, τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης, τη διαθεσιμότητα και διαχείριση πόρων και άλλες ενέργειες απαραίτητες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μετάφρασης. Δεν αντιστοιχεί στη χρήση πρωτογενών αποτελεσμάτων μηχανικής μετάφρασης και μετεπεξεργασίας αυτών ή σε υπηρεσίες διερμηνείας.

ISO 9001:2015 - Διαχείριση Ποιότητας

Το πρότυπο ISO 9001:2015 έχει σχεδιαστεί να βοηθά τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν την κάλυψη των αναγκών των πελατών και άλλων ενδιαφερομένων, με παράλληλη κάλυψη των θεσμικών και κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν σε ένα προϊόν ή πρόγραμμα.

Αφορά στα θεμελιώδη στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και συγκεκριμένα στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν τη συμμόρφωση με το πρότυπο.

ISO 27001:2013 - Διαχείριση Δεδομένων

Το ISO 27001:2013 είναι ένα πρότυπο για την ασφάλεια πληροφοριών το οποίο προδιαγράφει ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών (ISMS).

Ο επίσημος τίτλος του προτύπου είναι “Τεχνολογία πληροφοριών — Τεχνικές ασφάλειας — Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών — Απαιτήσεις”. Βοηθά τις εταιρείες που στοχεύουν τη συμμόρφωση με πολλαπλά πρότυπα να βελτιώσουν το τμήμα Πληροφορικής τους σε διάφορους τομείς.

Cyber Essentials

Το πρόγραμμα Cyber Essentials έχει αναπτυχθεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη βιομηχανία της χώρας, για να εκπληρώσει δύο λειτουργίες. Παρέχει μια σαφή δήλωση των βασικών ελέγχων που θα πρέπει να εφαρμόσουν όλοι οι οργανισμοί για να μετριάσουν τον κίνδυνο από κοινές απειλές μέσω του Διαδικτύου, στο πλαίσιο του Cyber Security. Επίσης, αυτό το πλαίσιο διασφάλισης προσφέρει στους οργανισμούς έναν μηχανισμό ώστε να αποδείξουν στους πελάτες, τους επενδυτές, τους ασφαλιστές και άλλους ότι έχουν λάβει αυτές τις βασικές προφυλάξεις.

Το Cyber Essentials προσφέρει μια καλή βάση για βασικά μέτρα ασφάλειας που μπορούν να υλοποιήσουν και να αξιοποιήσουν όλοι οι οργανισμοί. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων μπορεί να μειώσει σημαντικά την ευπάθεια ενός οργανισμού.