Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Προσέγγιση Μεταφραστικού Έργου

Μεθοδολογία Μετάφρασης για εξαιρετικές επιδόσεις στους τομείς κόστους, ποιότητας, εξυπηρέτησης και χρόνου

Η Intertranslations δεσμεύεται έναντι των πελατών της για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και της τεχνολογίας αιχμής κατά την εκτέλεση των μεταφραστικών έργων. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα διαχείρισης μεταφραστικού έργου παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες παραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα μεταφραστικά έργα παραδίδονται με τον πλέον έγκαιρο, αποτελεσματικό και ποιοτικό τρόπο.

Στην Intertranslations οι μεταφράσεις υψηλής ποιότητας βασίζονται στην άριστη διαχείριση του μεταφραστικού έργου. Τα στελέχη μας συνεργάζονται στενά μαζί σας για να αναπτύξουν μια προσωποποιημένη διαδικασία ώστε να ανταποκριθούν στις ακριβείς απαιτήσεις και προθεσμίες σας. Σκοπός μας είναι να διευθετήσουμε τα έργα μετάφρασης και τοπικοποίησής σας με συνεχή επικοινωνία και τήρηση των από κοινού συμφωνημένων παραδοτέων.

Η Intertranslations ορίζει μια εξειδικευμένη ομάδα έργου για την ολοκλήρωση και διαχείριση των μεταφραστικών έργων. Η προσέγγιση που ακολουθούμε είναι η εξής:

• Διαχείριση των Πόρων / Εργαλείων που απαιτούνται για τη διαχείριση του όγκου εργασίας που ορίζεται στη σύμβαση για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των μεταφραστικών έργων

• Κεντρική διαχείριση μεταφραστικού έργου με στόχο τη βελτίωση της συντονισμένης δράσης

• Όλες οι γλώσσες καλύπτονται πλήρως από υψηλά ειδικευμένα στελέχη (μεταφραστές, διορθωτές, επιμελητές, ορολόγοι, τεχνικοί κ.λπ.)

• Έμπειροι ειδικευμένοι μεταφραστές στο εκάστοτε θεματικό πεδίο και τον εκάστοτε κλάδο

• Παροχή επαρκών μεταφραστικών πόρων, κάτι που καθιστά εφικτή τη διαχείριση των μεταφραστικών έργων και την ανταπόκριση στις ανάγκες και τα χρονοδιαγράμματα του πελάτη

• Σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ξεπερνά τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του πελάτη

• Χρήση μεταφραστικών εργαλείων (όπως μνήμη, βιβλιοθήκες, λογισμικό, ορολογίες κ.α.) για βέλτιστη χρήση της συσσωρευμένης γνώσης και μείωση του κόστους

• Διαδικασίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών και σύμφωνα με τους όρους ανάθεσης

• Χρήση εργαλείων και τεχνικής υποδομής για τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής απόδοσης των παρεχόμενων μεταφραστικών υπηρεσιών

• Εφαρμογή συστήματος τελικής διασφάλισης ποιότητας της μετάφρασης που καταργεί την ανάγκη οποιασδήποτε περαιτέρω διόρθωσης της μεταφραστικής εργασίας

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top