Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Εμπιστευτικότητα

Η σύμβαση εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την οποία η Intertranslations προστατεύει τα δεδομένα σας. Εμπιστευτικότητα στη μετάφραση.

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε τη σύμβαση βάση της οποίας οι πελάτες και η Intertranslations συμφωνούν να εργάζονται με την ανάθεση κάθε έργου μετάφρασης. Η σύμβαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους στο άλλο.

Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται από και μεταξύ:
Κάθε Πελάτη, ιδιώτη ή εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
και της
INTERTRANSLATIONS Α.Ε.(εμπορική επωνυμία INTERTRANSLATIONS), ανώνυμης εταιρίας, η οποία είναι οργανωμένη και υφίσταται δυνάμει της ελληνικής νομοθεσίας, με Α.Φ.Μ. 095730866 και επίσημη έδρα στην οδό Ελ. Βενιζέλου 4, 17676, Καλλιθέα, Αθήνα.
(εφεξής “Intertranslations”).
Ο Πελάτης και η Intertranslations αναφέρονται στο εξής και ως το “Μέρος” και, συλλογικά, ως τα “Μέρη”.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, τα Μέρη επί του παρόντος, ή μελλοντικά, αξιολογούν, συζητούν και διαπραγματεύονται μια δυνητική σχέση σύμβασης/παροχής αναφορικά με την παροχή οποιουδήποτε υλικού (στοιχεία, εξοπλισμός, εξαρτήματα και εμπορεύματα) ή/και υπηρεσιών που παρέχονται από την Intertranslations ή/και τις Συνδεδεμένες Εταιρείες αυτής (εφεξής το “Έργο”),

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, ο Πελάτης δύναται σε αυτές τις εκτιμήσεις, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις να κοινοποιεί στην Intertranslations Εμπιστευτικές Πληροφορίες (ως ορίζεται κατωτέρω), και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, τα Μέρη συμφωνούν η εν λόγω κοινοποίηση και η χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, τα Μέρη συμφωνούν τα εξής.

1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση, οι παρακάτω όροι θα έχουν τις σημασίες που ορίζονται παρακάτω:

Ως “Συνδεδεμένη Εταιρεία” νοείται κάθε νομική οντότητα η οποία, κατά τη στιγμή της κοινοποίησης σε αυτή οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών, ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με την Intertranslations.

Ως “Σύμβαση” νοείται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, όπως δύναται να τροποποιείται από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με το άρθρο 8.

Ως “Εμπιστευτικές Πληροφορίες” νοούνται όλες οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών που αφορούν στην εμπορία ή την προώθηση ενός προϊόντος, τα επιχειρηματικά σχέδια, τις πολιτικές ή πρακτικές) που κοινοποιούνται με οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της κοινοποίησης με γραπτό, προφορικό ή οπτικό τρόπο, ηλεκτρονικό ή μαγνητικό ή άλλο μέσο, ή υπό τη μορφή δειγμάτων, μοντέλων, υπολογιστικών προγραμμάτων ή άλλως) από τον Πελάτη στην Intertranslations δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, ο όρος Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που κοινοποιούνται από τον Πελάτη στην Intertranslations, οι οποίες: α) κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ή εν συνεχεία καθίστανται διαθέσιμες δημόσια, εκτός από πράξη ή αμέλεια της Intertranslations Β) αναπτύσσονται αποδεδειγμένα ανά πάσα στιγμή από την Intertranslations χωρίς τη χρήση Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή γ) λαμβάνονται νόμιμα ανά πάσα στιγμή από την Intertranslations από τρίτο μέρος, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την κοινοποίηση ή τη χρήση.

Ως “Σχεδιαζόμενη Σύμβαση» νοείται κάθε μελλοντική νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ των Μερών σε σχέση με το Έργο.

Ως “Ημερομηνία Ισχύος” νοείται η ημέρα που η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το Υποάρθρο 8.1 του παρόντος.

Ως “Έργο” νοείται το έργο που ορίζεται υπό τον τίτλο “Ιστορικό” ανωτέρω.

Ως “Σκοπός” νοούνται οι εκτιμήσεις, οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με μια σχέση σύμβασης/παροχής μεταξύ των Μερών αναφορικά με το Έργο.

2 ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

2.1 Η Intertranslations δεν θα κοινοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

2.2 Εκτός από τη δέσμευση που ορίζεται στο Υποάρθρο 2.1, η Intertranslations θα είναι υπεύθυνη για: (i) οποιαδήποτε ζημία, κλοπή ή άλλη ακούσια κοινοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών, και (ii) οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη κοινοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών από άτομα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των υφιστάμενων και παλαιών υπαλλήλων) ή οντότητες στις οποίες η Intertranslations δυνάμει της παρούσας Σύμβασης έχει το δικαίωμα κοινοποίησης Εμπιστευτικών Πληροφοριών.

3 ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

3.1 Η Intertranslations έχει το δικαίωμα χρήσης Εμπιστευτικών Πληροφοριών μόνο για το Σκοπό.

3.2 Τα ανωτέρω δεν πρέπει να θεωρείται ότι εκχωρούν στην Intertranslations ή οποιαδήποτε Συνδεδεμένη Εταιρεία άδεια χρήσης δυνάμει των πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Πελάτη.

3.3 Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης θα θεωρείται ότι παρέχονται “ως έχουν” χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους και η Intertranslations συμφωνεί ότι ούτε ο Πελάτης, ούτε η Intertranslations θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία κατά οποιονδήποτε τρόπο αναφορικά με τη χρήση Εμπιστευτικών Πληροφοριών από την Intertranslations ή οποιαδήποτε Συνδεδεμένη Εταιρεία.

4 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4.1 H Intertranslations δύναται να κοινοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιαδήποτε εκ των Συνδεδεμένων Εταιρειών της, περίπτωση κατά την οποία η Συνδεδεμένη Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα χρήσης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών αποκλειστικά στον ίδιο βαθμό χρήσης με την Intertranslations δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. Η Intertranslations εγγυάται δια του παρόντος ότι οποιαδήποτε Συνδεδεμένη Εταιρεία στην οποία κοινοποιούνται Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

4.2 Η Intertranslations θα περιορίζει τη διάδοση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στους υπαλλήλους και τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της με την ανάγκη παραλαβής των εν λόγω πληροφοριών για τη διεκπεραίωση του Σκοπού.

4.3 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Intertranslations δύναται να κοινοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκλειστικά στους συμβούλους, τους αναδόχους, τους υπο-αναδόχους, τους εκπροσώπους ή παρόμοια πρόσωπα ή οντότητες, κατόπιν πρότερης έγγραφης συναίνεσης του Πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δώσει την εν λόγω συναίνεση, η Intertranslations εγγυάται ότι οποιοσδήποτε από τους συμβούλους, τους αναδόχους, τους υπο-αναδόχους, τους εκπροσώπους ή άλλα συναφή άτομα και οντότητες λάβει Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

4.4 Με την επιφύλαξη του Υποάρθρου 2.1 του παρόντος, η Intertranslations δεν θα αποτρέπεται από την κοινοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών εάν (i) η εν λόγω κοινοποίηση ανταποκρίνεται σε έγκυρη εντολή δικαστηρίου ή οποιουδήποτε άλλου κρατικού φορέα με δικαιοδοσία επί της παρούσας Σύμβασης, ή εάν (ii) η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται άλλως εκ του νόμου, με την προϋπόθεση ότι η Intertranslations, στο βαθμό του δυνατού, έχει προηγουμένως παρασχέσει γραπτή ειδοποίηση στον Πελάτη και έχει καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την προστασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών αναφορικά με την εν λόγω κοινοποίηση.

5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

5.1 Η Intertranslations δεν θα έχει το δικαίωμα να αντιγράφει δείγματα, μοντέλα, υπολογιστικά προγράμματα, σχέδια, έντυπα ή άλλα έγγραφα που παρέχονται από τον Πελάτη και περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εκτός και αν και στο βαθμό που καθίσταται απαραίτητο για το Σκοπό.

5.2 Κάθε δείγμα, μοντέλο, υπολογιστικό πρόγραμμα, σχέδιο, έντυπο και άλλο έγγραφο που παρέχεται και περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμένει ιδιοκτησία του Πελάτη. Τα εν λόγω έντυπα ή αντίγραφα θα επιστρέφονται εγκαίρως ή θα καταστρέφονται από την Intertranslations, με δικά της έξοδα, κατόπιν αίτησης του Πελάτη.

6 ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εκτός και αν ορίζεται στο Άρθρο 4, η Intertranslations συμφωνεί ότι δεν θα κοινοποιεί χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση του πελάτη σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το γεγονός ότι τα Μέρη συζητούν το Έργο. Τα Μέρη αποδέχονται ότι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θα ισχύουν αναφορικά με το περιεχόμενο οποιωνδήποτε συζητήσεων αυτού του είδους. Η δέσμευση που ορίζεται στο παρόν Άρθρο 6 θα υπερισχύει του όρου της παρούσας Σύμβασης.

7 ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η αδυναμία εφαρμογής από μέρους του Πελάτη οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης ή της άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με αυτή δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση εκ των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας.

8 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ

8.1 Η παρούσα Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής της από αμφότερα τα Μέρη. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης θα ισχύουν ωστόσο αναδρομικά για οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες, οι οποίες δύναται να κοινοποιούνται αναφορικά με συζητήσεις και διαπραγματεύσεις σχετικά με το Έργο πριν από την Ημερομηνία Ισχύος.

8.2 Η παρούσα Σύμβαση θα παραμένει σε ισχύ για πέντε (5) έτη από την Ημερομηνία Ισχύος, εκτός του βαθμού στον οποίο η παρούσα Σύμβαση αντικαθίσταται από τα όσα θεσπίζει η Σχεδιαζόμενη Σύμβαση.

8.3 Εάν η Σχεδιαζόμενη Σύμβαση λήξει ή οποιοδήποτε εκ των Μερών ενημερώσει το έτερο Μέρος περί της μη λήξης της Σχεδιαζόμενης Σύμβασης, τότε καμία περαιτέρω Εμπιστευτική Πληροφορία δεν θα παρέχεται δυνάμει της παρούσας.

9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα συμφωνείται εγγράφως από αμφότερα τα Μέρη και θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση.

10 ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

10.1 Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ουσιαστικούς νόμους της Ελλάδας, ανεξάρτητα οποιουδήποτε νόμου αφορά στην επιλογή των νόμων.

10.2 Κάθε διένεξη, διαφορά ή ζήτημα μεταξύ των Μερών αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει από, ή αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση, θα διευθετείται τελικά δυνάμει των Κανόνων του Τμήματος Διαιτησίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας στην Ελλάδα. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από τρεις (3) διαιτητές. Ο τόπος διαιτησίας θα είναι η Αθήνα, στην Ελλάδα και η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στη διαιτητική διαδικασία, θα είναι η ελληνική.

10.3 Η διαιτητική απόφαση θα είναι τελική και δεσμευτική για τα Μέρη. Όλες οι αποφάσεις δύναται αν καθίσταται απαραίτητο να ισχύουν από οποιοδήποτε δικαστήριο έχει τη δικαιοδοσία κατά τον ίδιο τρόπο με αυτόν απόφασης στο εν λόγω δικαστήριο.

10.4 Τα Μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι κάθε διαιτητική διαδικασία που διεξάγεται δυνάμει του παρόντος Άρθρου 9 θα τηρείται αυστηρά εμπιστευτική, ενώ κάθε πληροφορία, έγγραφο, υλικό σε οποιαδήποτε μορφή κοινοποιείται κατά τη διάρκεια των εν λόγω διαιτητικών διαδικασιών θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό των εν λόγω διαδικασιών.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top