Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με την προσχώρηση της Intertranslations στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και ενσωματώνοντας τις Δέκα Αρχές του Συμφώνου στις στρατηγικές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας, υποστηρίζουμε την εξέλιξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και των ευρύτερων στόχων του ΟΗΕ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία: Πολιτική ΕΚΕ Ενεργειακή Πολιτική

Η εταιρική υπευθυνότητα της Intertranslations έχει ως  αφετηρία  το σύστημα αξιών και τις αρχές που διέπουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Αναγνωρίζουμε ότι επηρεάζουμε τη ζωή του προσωπικού μας παρέχοντάς τους απασχόληση και εκπαίδευση σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον αναγνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας έχουν ευρύτερη απήχηση στους πελάτες μας και στο κοινωνικό σύνολο με την χρήση δικτύων υποδομής και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές και ενσωματώνοντας τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στις εταιρικές μας στρατηγικές, πολιτικές και διαδικασίες, καταβάλλουμε προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας ακεραιότητας και παράλληλα συμβάλλουμε στην διαχείριση των προκλήσεων της αειφόρου ανάπτυξης. Η εταιρεία:

  • Υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών απασχόλησης
  • Προασπίζει την εξάλειψη διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση
  • Είναι ενάντια σε όλες τις μορφές καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας
  • Υποστηρίζει την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας
  • Ακολουθεί προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις
  • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
  • Είναι ενάντια σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας
Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top