Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Intertranslations δίνει απόλυτη προτεραιότητα και φροντίζει ενδελεχώς για την ασφάλεια των δεδομένων σας

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Η Intertranslations είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών και αναφορών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας προς όφελος του πελάτη.

Οποιαδήποτε προσωπικά ή αναγνωριστικά δεδομένα εισαχθούν από τον πελάτη στη φόρμα προσφοράς, όπως όνομα πελάτη, εταιρική διεύθυνση και στοιχεία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, προστατεύονται από την πολιτική εμπιστευτικότητας και μη κοινοποίησης της εταιρείας μας.

Η Intertranslations δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα και βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν μοιράζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του χρήστη των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που περιγράφεται παραπάνω και διατηρούνται σε ασφαλή πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από την Intertranslations για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Οι πληροφορίες εγγραφής, προσφοράς για υπηρεσίες, βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων εργασίας των επισκεπτών της ιστοσελίδας αποθηκεύονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η σύμβαση μεταξύ μας ή όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μας ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα του.

Η εταιρεία έχει καθιερώσει την παρούσα πολιτική για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της.

Στόχος πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ενόσω ο πελάτης βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Intertranslations, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης οποιωνδήποτε μεταφραστικών υπηρεσιών της Intertranslations.