Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Ασφάλεια Μεταφράσεων

Τα μεταφραστικά δεδομένα σας είναι ασφαλή μαζί μας και μπορούμε να το αποδείξουμε.

Το ISO 27001:2013 καθορίζει τις απαιτήσεις για τον καθορισμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την αναθεώρηση, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στο πλαίσιο των γενικών επιχειρηματικών κινδύνων του οργανισμού.

Το ISO 27001:2013 καθορίζει απαιτήσεις για την υλοποίηση των ελέγχων ασφαλείας προσαρμοσμένες στις ανάγκες μεμονωμένων οργανισμών ή τμημάτων τους, καλύπτει κάθε τύπο οργανισμού (π.χ. εμπορικές επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς) και έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της επιλογής κατάλληλων και ενδεδειγμένων ελέγχων ασφάλειας, που προστατεύουν τις πληροφορίες και προσφέρουν στα ενδιαφερόμενα μέρη την αξιοπιστία που επιζητούν.

Το ISO 27001:2013 προορίζεται για πολλούς διαφορετικούς τύπους χρήσης, όπως οι εξής:

• ενδοεταιρική χρήση για τη διατύπωση απαιτήσεων ασφαλείας και στόχων

• ενδοεταιρική χρήση για τη διασφάλιση της επαρκούς διαχείρισης κόστους των κινδύνων ασφαλείας

• ενδοεταιρική χρήση για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς

• ενδοεταιρική χρήση από έναν οργανισμό ως πλαίσιο διαδικασιών για την εφαρμογή και διαχείριση των απαραίτητων ελέγχων με σκοπό τη διασφάλιση της επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων του οργανισμού στον τομέα της ασφάλειας

• ορισμός νέων διεργασιών διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

• εντοπισμός και διασάφηση των υφιστάμενων διεργασιών διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

• χρήση από τις διοικήσεις οργανισμών με σκοπό τον καθορισμό της κατάστασης των εφαρμοζόμενων δραστηριοτήτων διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών

• χρήση από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές των οργανισμών για τον καθορισμό του βαθμού συμμόρφωσης με τις πολιτικές, τις οδηγίες και τα πρότυπα που υιοθετούνται από έναν οργανισμό

• χρήση από οργανισμούς για την παροχή συναφών πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, τις οδηγίες, τα πρότυπα και τις συνεργασίες σε εμπορικούς συνεργάτες και άλλους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται για επιχειρησιακούς ή εμπορικούς λόγους

• εφαρμογή αποτελεσματικής και αποδοτικής για την επιχείρηση ασφάλειας των πληροφοριών

• χρήση από οργανισμούς με σκοπό την παροχή ενημέρωσης σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών στους πελάτες.

Η πολιτική και πρακτική της Intertranslations ως προς την ασφάλεια δεδομένων και εγγράφων μετάφρασης είναι ασυναγώνιστη καθώς είμαστε έμπειροι και πιστοποιημένοι στην αποθήκευση και διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών και την προστασία από κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ασφάλεια ISO 27001: Η Intertranslations είναι μία από τις λίγες εταιρείες στον τομέα της μετάφρασης και της τοπικοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο με πιστοποίηση ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της. Το ISO 27001:2013 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ασφαλή διαχείριση και το χειρισμό των πληροφοριών, των δεδομένων και των εγγράφων.

Ασφαλείς πύλες: Η Intertranslations χρησιμοποιεί ειδικές Πύλες Πελατών και Μεταφραστών (Portals) με τεχνολογία κρυπτογράφησης που εκτελείται πάνω σε ασφαλείς διακομιστές (FTP), τείχη προστασίας (firewalls), και ασφαλή πρωτόκολλα HTTPS (HTTP σε SSL). Επιπροσθέτως, οι πύλες ενσωματώνουν προηγμένες πολιτικές ασφάλειας και χρησιμοποιούν τεχνικές προστασίας από εισβολές και παραποίηση δεδομένων.

Εμπιστευτικότητα: Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας με τους πελάτες και Συμβάσεις Μη Κοινοποίησης (NDA) με όλα τα στελέχη της και τους μεταφραστές της.

Μεθοδολογία καταστροφής και εκκαθάρισης εγγράφων: H Intertranslations έχει επενδύσει σε υποδομή, πρακτικές και μεθοδολογίες για την εκκαθάριση και την καταστροφή ευαίσθητων πληροφοριών πελατών που περιλαμβάνονται στα προς μετάφραση έγγραφα (σε ηλεκτρονική μορφή ή έντυπο μέσο). Μοναδικός σκοπός είναι να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα πελατών καίριας σημασίας μετά την ολοκλήρωση του έργου και το πέρας της χρήσης τους.

Λογισμικό και τεχνολογική υποδομή που υποδεικνύουν ποιος είναι υπεύθυνος και υπόλογος για οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία.

Συστήματα πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP) σε λειτουργία για τον αποκλεισμό της εξαγωγής ή της μεταφοράς εγγράφων/πληροφοριών χωρίς εξουσιοδότηση ή έγκριση του πελάτη.

Ασφάλεια & έλεγχος εμπιστευτικότητας: Η Intertranslations έχει ελεγχθεί εκτενώς από διεθνείς οργανισμούς ως προς τα συστήματα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας αλλά και τις πρακτικές της, καθ’ όλη τη διάρκεια των 20 ετών παρουσίας της στο χώρο, γι’ αυτό και προτιμάται από πολυεθνικές εταιρείες που αναζητούν πλήρεις εμπιστευτικές και ασφαλείς μεταφραστικές υπηρεσίες.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top