Πώς να βεβαιωθείτε ότι οι χρηματοοικονομικές σας καταστάσεις μεταφράζονται με ακρίβεια;

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν συνήθως υποκαταστήματα και θυγατρικές σε καθεμία από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Στο τέλος του έτους, κάθε οντότητα της αλλοδαπής παρουσιάζει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις στη μητρική εταιρεία. 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν σημείο αναφοράς πολλών σημαντικών συναλλαγών και ενδεχομένως να χρειαστούν για να καθησυχάσουν τους δυνητικούς επενδυτές σχετικά με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας. Θεωρούνται, λοιπόν, απαραίτητες για την εξασφάλιση μελλοντικών συνεργατών. Ως εκ τούτου, στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τις εταιρείες να μεταφράζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σε άλλη γλώσσα.

Τι είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση;

Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν μια επισκόπηση των οικονομικών ενός οργανισμού περιγράφοντας λεπτομερώς τις επιδόσεις και την κερδοφορία του για την προηγούμενη χρήση. Περιλαμβάνουν την κατάσταση αποτελεσμάτων, τον ισολογισμό, την κατάσταση ταμειακών ροών και άλλες πληροφορίες σχετικές με τα οικονομικά της εταιρείας.

Για τη δημιουργία μιας πλήρους χρηματοοικονομικής κατάστασης, οι εταιρείες πρέπει να μετατρέψουν όλες τις συναλλαγές τους σε ένα ενιαίο νόμισμα αναφοράς. Αυτή η διαδικασία μετατροπής επιτρέπει στις ίδιες να λογιστικοποιούν όλες τις συναλλαγές σε πολλαπλά νομίσματα παγκοσμίως.

Μετάφραση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η μετάφραση χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η διαδικασία μετατροπής των υπολοίπων ενός οργανισμού  τα οποία εκφράζονται σε ξένα νομίσματα  στο νόμισμα αναφοράς της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει ενεργητικό, υποχρεώσεις, πάγια στοιχεία του ενεργητικού, έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες και όλα τα άλλα στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει πολύπλοκο καθώς η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων υπόκειται στις διακυμάνσεις συναλλάγματος.

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι απαραίτητα για την τυποποίηση των λογαριασμών με αριθμητικούς όρους διασυνοριακά. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες να συγκρίνονται με βάση την ίδια βάση, διασφαλίζοντας ότι οι αριθμοί είναι ακριβείς σε όλους τους τομείς.

Η μετάφραση λέξη-προς-λέξη δεν αρκεί

Η μετάφραση αφορά στη μετατροπή ενός μηνύματος σε ισοδύναμους όρους που μπορεί να κατανοήσει το κοινό-στόχος και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει περισσότερα από απλές λέξεις. Εκτός αυτού, στις μεταφράσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι μεταφραστές πρέπει να χειρίζονται αριθμούς καθώς και συγκεκριμένη ορολογία που είναι μοναδική στον κόσμο της λογιστικής και των οικονομικών. Αυτή η εξειδικευμένη γνώση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εγγράφων με τα πρότυπα και τους κανόνες της χώρας-στόχου.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι ένα ανεκτίμητο μέρος της λειτουργίας και της ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Ωστόσο, είναι πολύπλοκες και δύσκολες στη μετάφραση. Επομένως, η επιλογή ενός επαγγελματικής μεταφραστικής εταιρείας που συνεργάζεται με εξειδικευμένους μεταφραστές χρηματοοικονομικών κειμένων θα σας δώσει περισσότερες πιθανότητες να παραλάβετε μια ακριβή μετάφραση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αυτό διασφαλίζει ότι το άτομο που μεταφράζει το κείμενό σας κατανοεί την ορολογία και έχει την εμπειρία που απαιτείται για να χειριστεί σωστά αυτά τα είδη εγγράφων.

Η μέθοδος τρέχουσας ισοτιμίας

Όταν ασχολούμαστε με ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μια από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους μετατροπής είναι η μέθοδος τρέχουσας ισοτιμίας (current rate method). Όπως υποδηλώνει το όνομά της, αυτό περιλαμβάνει τη μετατροπή των αξιών με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία αντί για τη χρήση ιστορικών ισοτιμιών.

Ωστόσο, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι ασταθείς και διαρκώς κυμαίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Τυχόν κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τη συναλλαγή καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό αποθεματικού χρησιμοποιώντας ιστορικά επιτόκια, η οποία είναι γνωστή ως η μέθοδος ιστορικού κόστους του ξένου νομίσματος.

Εξαιρώντας τυχόν ζημίες και κέρδη που προκύπτουν από τη μετατροπή νομισμάτων, δίνουν στα ενδιαφερόμενα μέρη μια σαφή εικόνα της απόδοσης της εταιρείας.

Κάποια πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη μετάφραση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η μετάφραση λογιστικών εγγράφων απαιτεί βαθιά κατανόηση των διεθνών λογιστικών προτύπων, δεδομένου ότι οι κανόνες για τη διεθνή χρηματοοικονομική αναφορά διαφέρουν ανά χώρα. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να μεταφράζονται για ένα παγκόσμιο κοινό. Ως εκ τούτου, ο μεταφραστής πρέπει να έχει βαθιά κατανόηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Αυτό είναι το σύνολο των λογιστικών προτύπων που χρησιμοποιούνται από τους λογιστές για να εκφράσουν οικονομικές πληροφορίες διεθνώς.

Κατά την επιλογή μεταφραστικής εταιρείας, το κλειδί είναι η ακρίβεια και ο επαγγελματισμός. Οι μεταφραστές πρέπει να έχουν ισχυρή γνώση του χρηματοοικονομικού κλάδου. Πρέπει να βρείτε μία μεταφραστική εταιρεία η οποία φημίζεται για την ακρίβεια και τον επαγγελματισμό της ώστε να είστε σίγουροι ότι θα είναι σε θέση να παρέχει μεταφράσεις υψηλής ποιότητας.

Τέλος, θα χρειαστεί αυτός ο συνεργάτης σας να είναι έμπιστος. Η εμπιστευτικότητα είναι πολύ σημαντική, καθώς τα χρηματοοικονομικά έγγραφα περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα, επομένως βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μία αξιόπιστη μεταφραστική εταιρεία με καλό όνομα ώστε να είστε ήσυχοι ότι οι μεταφράσεις σας θα πραγματοποιηθούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα και ότι οι πληροφορίες σας θα είναι ασφαλή χέρια.

Μία μεταφραστική εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO που μπορείτε να εμπιστευθείτε

Ως Intertranslations, είμαστε υπερήφανοι που έχουμε χτίσει μία αξιόπιστη μεταφραστική εταιρεία με επαγγελματισμό, η οποία είναι γνωστή για την παροχή ποιοτικών μεταφράσεων. Η πιστοποίηση ISO για διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε και οι εσωτερικές μας διαδικασίες διασφαλίζουν ότι τα έγγραφά σας μεταφράζονται κατά τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Με εγγυημένη απόλυτη διακριτικότητα, διατηρούμε τα έγγραφά σας ασφαλή από πιθανές διαρροές. Ταυτόχρονα, οι εξειδικευμένοι μεταφραστές μας, με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών, θα διασφαλίσουν ότι τα έγγραφά σας συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της χώρας-στόχου σας.

Αν θέλετε να μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε μεταφραστική σας ανάγκη, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές έργων μας.

> Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μεταφράσεων <

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top