Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

ISO 20771:2020 – Νομικές Μεταφράσεις

Το πρότυπο ISO 20771 είναι το μοναδικό πρότυπο ISO για γλωσσικές υπηρεσίες που έχει σχεδιαστεί ειδικά για μεμονωμένους νομικούς μεταφραστές. Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο προσδιορίζει τις απαιτήσεις για τις ικανότητες και τα προσόντα των νομικών μεταφραστών και των επιμελητών, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για τη μεταφραστική διαδικασία, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα και την παροχή των νομικών μεταφραστικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, το πρότυπο καθορίζει τις βασικές διαδικασίες, το απόρρητο, τους πόρους, την κατάρτιση και άλλες πτυχές των νομικών μεταφραστικών υπηρεσιών που παρέχονται από μεμονωμένους μεταφραστές. Η εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων που περιγράφονται σε αυτό το πιστοποιητικό αποδεικνύει την συμμόρφωση μεμονωμένων νομικών μεταφραστών σχετικά με το επίπεδο ποιότητας των νομικών μεταφραστικών υπηρεσιών, πληρώντας τις προδιαγραφές του πελάτη και άλλες ισχύουσες προδιαγραφές.
Επιπλέον, ορισμένοι τύποι νομικών μεταφράσεων εκτελούνται σε ορισμένες χώρες και περιοχές από πιστοποιημένους μεταφραστές που πρέπει να συμμορφωθούν σε συγκεκριμένες επίσημες απαιτήσεις. Οι συγκεκριμένοι γλωσσολόγοι είναι γνωστοί και ως μεταφραστές διορισμένοι από τις Δημόσιες Αρχές ή ορκωτοί μεταφραστές.
Στη μετάφραση κειμένων νομικού περιεχομένου, η χρήση μηχανικής μετάφρασης με μετεπεξεργασία περιλαμβάνει περαιτέρω παραμέτρους. Η πιστοποίηση ISO 20771 δεν καλύπτει τη χρήση αυτόματης μετάφρασης με μετεπεξεργασία.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top