Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Πολιτική Ποιότητας για το πρότυπο ISO 9001

Πολιτική Ποιότητας για το πρότυπο ISO 9001

Με τον όρο «ποιότητα» η INTERTRANSLATIONS εννοεί ότι οι επιχειρησιακές λειτουργίες της εταιρείας που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της, ήτοι τις

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ, ΕΠΙΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές και τις εσωτερικές προδιαγραφές της εταιρείας.

Η Διοίκηση εφαρμόζει με προσήλωση την Πολιτική Ποιότητας και φροντίζει ώστε το σύνολο του προσωπικού να διέπεται από την ίδια προσήλωση. Η INTERTRANSLATIONS διασφαλίζει την εν λόγω προσήλωση καλλιεργώντας σε όλο το προσωπικό της εταιρείας το πνεύμα της συλλογικής και αφοσιωμένης προσπάθειας, και παρέχοντας κάθε απαραίτητο μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των εργαζομένων εφαρμόζουν την Πολιτική Ποιότητας. Επιπλέον, η εταιρεία προωθεί οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ευνοεί και βελτιώνει την ποιότητα με τρόπο συνεχή.

Η Πολιτική Ποιότητας, οι αντικειμενικοί και προς υλοποίηση στόχοι για την ποιότητα, οι δείκτες για τη μέτρηση των στόχων ποιότητας και, γενικά, η διατήρηση της συνάφειας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας επανεξετάζονται τουλάχιστον ετησίως.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση έθεσε όσον αφορά την Ποιότητα στόχους οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω:

 1. Υψηλή ικανοποίηση πελάτη και τελικού χρήστη
 2. Ασφαλείς εγκαταστάσεις
 3. Αποτελεσματικές επιχειρησιακές λειτουργίες
 4. Αύξηση κερδοφορίας
 5. Συνεπής ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, και έγκαιρη παράδοση των έργων
 6. Διαφήμιση της εταιρείας
 7. Ικανότητες εργαζομένων – Αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 8. Συνεχής βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας, και αποτελεσματική εφαρμογή διαδικασιών & αποδοτικότητα της εταιρείας

Η Διοίκηση της INTERTRANSLATIONS δεσμεύεται όσον αφορά τα εξής:

• ότι η παρούσα Πολιτική κοινοποιείται στο σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (Πελάτες, Προμηθευτές & Συνεργάτες κ.λπ.), και γίνεται κατανοητή από όλα τα εν λόγω πρόσωπα·

• ότι θα συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική και θα απαιτεί την ίδια συμμόρφωση από το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, η λειτουργία της INTERTRANSLATIONS διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

 • Η Διοίκηση παρέχει στο προσωπικό της ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και κατάλληλες συνθήκες εργασίας, και καλλιεργεί κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 • Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι οι επιχειρησιακές λειτουργίες της συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται από την εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία.
 • Η Διοίκηση μεριμνά για την παροχή εκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό της προκειμένου οι εργαζόμενοι να είναι πάντα σε θέση να εκπληρώνουν με τρόπο ικανοποιητικό τα καθήκοντά τους.
 • Η Διοίκηση συνεργάζεται με εγκεκριμένους προμηθευτές και συνεργάτες προκειμένου να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών, και στοχεύει στην ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών.
 • Κάθε εργαζόμενος/-η φέρει την ευθύνη για την ποιότητα της εργασίας που διεκπεραιώνει.
 • Οι υπεύθυνοι τμημάτων φέρουν την ευθύνη για την ποιότητα της εργασίας που διεκπεραιώνεται από το τμήμα τους.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται πλήρως για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της εταιρείας.
 • Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα (εξοπλισμό, έντυπο υλικό, εκπαίδευση κ.λπ.) προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της ως προς την ποιότητα.
 • Όλες οι ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα δεδομένα ελέγχου καταχωρίζονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται με τρόπο κατάλληλο στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση.
 • Στο πλαίσιο της Διαχείρισης Ποιότητας, η εταιρεία έχει δημιουργήσει Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο στελεχώνεται από Εκπρόσωπο της Διοίκησης (Υπεύθυνη Ποιότητας – Quality Manager). Το εν λόγω τμήμα συστάθηκε από τη Διοίκηση και διαθέτει την αρμοδιότητα, καθώς και την ανεξαρτησία σε επίπεδο οργάνωσης, να διασφαλίζει ότι το ΣΔΠ λειτουργεί και εφαρμόζεται με συνέπεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015.
 • Σε περίπτωση αποκλίσεων, εφαρμόζονται άμεσα διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top