Νομικές Μεταφράσεις και Πιστοποίηση ISO 20771:2020

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη των πολυγλωσσικών κοινοτήτων και των επιχειρήσεων παγκοσμίως έχει αυξήσει σημαντικά τις απαιτήσεις που τίθενται από τα νομικά τμήματα. Καθώς όλο και περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις προσεγγίζουν το κοινό διεθνώς, αυξάνεται ο όγκος των νομικών υποθέσεων.

Τα δικηγορικά γραφεία βασίζονται πλέον σε παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών και νομικούς μεταφραστές / διερμηνείς για την παροχή υψηλής ποιότητας μεταφράσεων με σύντομους χρόνους διεκπεραίωσης. Πρόκειται συνεπώς για μια διαδικασία η οποία απαιτεί αμέριστη ακρίβεια, αξιοπιστία, ταχύτητα και ενδελεχή κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας και της νομικής ορολογίας κάθε χώρας.

Σε έναν κλάδο που δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση – όπως ο τομέας της μετάφρασης  – κάθε πάροχος νομικών μεταφραστικών υπηρεσιών πρέπει να εγκρίνεται από ανώτερη Αρχή. Σε αυτό το σημείο, αναλαμβάνουν τον ρόλο των κύριων ελεγκτών οι διεθνώς αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης που διαθέτουν ειδικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ νομικής μετάφρασης χωρίς επικύρωση και επίσημης νομικής μετάφρασης;

Ως νομική μετάφραση ορίζεται η μετάφραση των κειμένων εντός του πεδίου του νόμου. Αυτό αναφέρεται συνήθως στη μετάφραση συμβάσεων, συμφωνιών, νομικών πράξεων, οικονομικών καταστάσεων, εξουσιοδοτήσεων, καθώς και δικαστικών αποφάσεων. 

Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, η εξουσιοδοτημένη νομική μετάφραση αναφέρεται ως εξειδικευμένη μετάφραση που εκτελείται από επίσημα πιστοποιημένους νομικούς μεταφραστές. Αυτοί οι ειδικοί γλωσσολόγοι είναι επίσης γνωστοί ως μεταφραστές διορισμένοι από τις Δημόσιες Αρχές ή ορκωτοί μεταφραστές. 

Επίσημες μεταφράσεις είναι οι ακριβείς και πιστοποιημένες και ως προς το περιεχόμενό τους, μεταφράσεις επικυρωμένου ή θεωρημένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εγγράφου. Οι επίσημες μεταφράσεις καλύπτουν πιστοποιητικά, προσωπικά έγγραφα και δικαστικά και διοικητικά έγγραφα που απαιτούν συμβολαιογραφική επικύρωση και υπογραφή από εξουσιοδοτημένο νομικό μεταφραστή. Οι μεταφράσεις φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του μεταφραστή ή επίσημη σφραγίδα για να επιβεβαιωθεί ότι η μετάφραση είναι αληθής και ακριβής ως προς το πρωτότυπο.

Πιστοποίηση ISO 20771:2020 για νομικές μεταφράσεις 

Το διεθνές πρότυπο για τη νομική μετάφραση ISO 20771:2020 προσδιορίζει τις απαιτήσεις για τις ικανότητες των νομικών μεταφραστών και των επιμελητών κειμένων. Επίσης, περιγράφει λεπτομερώς τις βέλτιστες μεταφραστικές πρακτικές, από τις βασικές διαδικασίες, τους πόρους και το απόρρητο έως και την κατάρτιση των μεταφραστών και άλλες πτυχές των νομικών μεταφραστικών υπηρεσιών. Όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα και την παροχή των νομικών μεταφραστικών υπηρεσιών.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 20771:2020 συντελεί στην διασφάλιση της ποιότητας των νομικών μεταφραστικών υπηρεσιών, πληρώντας τις προδιαγραφές των πελατών και των κανονιστικών ρυθμίσεων. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση της αυτόματης μετάφρασης ή της αυτόματης μετάφρασης με μετεπεξεργασία είναι πέρα από το πεδίο εφαρμογής αυτής της πιστοποίησης. Επιπλέον, οι υπηρεσίες διερμηνείας δεν καλύπτονται από την πιστοποίηση ISO 20771:2020.

Υπηρεσίες μετάφρασης νομικών εγγράφων με πιστοποίηση ISO 20771 

Η νομική μετάφραση αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα μεταφραστικά πεδία. Οι νόμοι διαφέρουν ανά χώρα και έτσι η νομική μετάφραση απαιτεί εκτενή γνώση τόσο της νομοθεσίας της χώρας που προέρχεται το έγγραφο όσο και της νομοθεσίας της χώρας στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το μεταφρασμένο έγγραφο. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτού του τύπου τις μεταφράσεις να μην υπάρχουν λάθη καθώς ένα και μόνο λάθος στη μετάφραση θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η πιστοποίηση ISO 20771 καταδεικνύει την ικανότητα ενός μεταφραστικού γραφείου να παρέχει ποιοτικές νομικές μεταφράσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών και των αρμόδιων αρχών. Επίσης διαβεβαιώνει επίσης τους πελάτες ότι προστατεύεται το απόρρητό τους και ότι ο μεταφραστής πληροί τις απαιτήσεις συνεχούς ενημέρωσης των νομικών συστημάτων και της νομικής ορολογίας.

Νομικές μεταφραστικές υπηρεσίες στην Intertranslations

Η νομική μετάφραση είναι ένας εξειδικευμένος τομέας που εξελίσσεται διαρκώς. Στην Intertranslations κατανοούμε ότι η νομική μετάφραση απαιτεί ειδικές δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας για τη διασφάλιση της ακρίβειας.

Η Intertranslations μπορεί να σας στηρίξει σε όλες τις νομικές μεταφράσεις σας. Η ομάδα των έμπειρων νομικών μεταφραστών μας γνωρίζει τα νομικά συστήματα τόσο της γλώσσας πηγής όσο και της γλώσσα στόχου που σχετίζονται με τα έγγραφά σας, έχοντας εμπειρία μετάφρασης νομικών κειμένων σε περισσότερους από 350 διαφορετικούς γλωσσικούς συνδυασμούς. Η εταιρεία Intertranslations είναι επίσημος Ανάδοχος Μεταφραστικών Έργων Οργανισμών της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), προσφέροντας επικυρωμένες μεταφράσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

Επιπλέον έχουμε λάβει πολυάριθμες πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας δεδομένων από διεθνείς οργανισμούς. Η ομάδα των νομικών μεταφραστών και επιμελητών μας πιστοποιήθηκε πρόσφατα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 20771:2020, αποδεικνύοντας την εξαιρετική ποιότητα των νομικών μεταφραστικών υπηρεσιών μας. Αυτό το διεθνές πρότυπο αφορά ειδικά τους μεμονωμένους νομικούς μεταφραστές και ορίζει τις βέλτιστες πρακτικές για την παροχή επαγγελματικών νομικών μεταφραστικών υπηρεσιών.

Εάν χρειάζεστε επαγγελματική μετάφραση νομικών κειμένων, επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να μάθετε περισσότερα.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top